11 ते 20 पाढे मराठी | 11 te 20 padhe Marathi

11 ते 20 पाढे- 11 te 20 Padhe

नमस्कार मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण 11 ते 2० पर्यन्त मराठी पाढे पाहणार आहोत. 11 te 20 padhe शालेय अभ्यासासाठी उपयुक्त आहेत या खाली तुम्हाला सर्व पाढे मिळून जातील. 11 चा पाढा  11 cha padha

 ११×१=११

११×२=२२

११×३=३३

११×४=४४

११×५=५५

११×६=६६

११×७=७७

११×८=८८

११×९=९९

११×१०=११०


12 चा पाढा  12 cha padha

१२×१=१२

१२×२=२४

१२×३=३६

१२×४=४८

१२×५=६०

१२×६=७२

१२×७=८४

१२×८=९६

१२×९=१०८

१२×१०=१२०


13 चा पाढा  13 cha padha

१३×१=१३

१३×२=२६

१३×३=३९

१३×४=५२

१३×५=६५

१३×६=७८

१३×७=९१

१३×८=१०४

१३×९=११७

१३×१०=१३०


14 चा पाढा  14 cha padha

१४×१=१४

१४×२=२८

१४×३=४२

१४×४=५६

१४×५=७०

१४×६=८४

१४×७=९८

१४×८=११२

१४×९=१२६

१४×१०=१४०


15 चा पाढा  15 cha padha

१५×१=१५

१५×२=३०

१५×३=४५

१५×४=६०

१५×५=७५

१५×६=९०

१५×७=१०५

१५×८=१२०

१५×९=१३५

१५×१०=१५०


16 चा पाढा  16 cha padha

१६×१=१६

१६×२=३२

१६×३=४८

१६×४=६४

१६×५=८०

१६×६=९६

१६×७=११२

१६×८=१२८

१६×९=१४४

१६×१०=१६०


17 चा पाढा  17 cha padha

१७×१=१७

१७×२=३४

१७×३=५१

१७×४=६८

१७×५=८५

१७×६=१०२

१७×७=११९

१७×८=१३६

१७×९=१५३

१७×१०=१७०


18 चा पाढा  18 cha padha

१८×१=१८

१८×२=३६

१८×३=५४

१८×४=७२

१८×५=९०

१८×६=१०८

१८×७=१२६

१८×८=१४४

१८×९=१६२

१८×१०=१८०


19 चा पाढा  19 cha padha

१९×१=१९

१९×२=३८

१९×३=५७

१९×४=७६

१९×५=९५

१९×६=११४

१९×७=१३३

१९×८=१५२

१९×९=१७१

१९×१०=१९०


20 चा पाढा  20 cha padha

२०×१=२०

२०×२=४०

२०×३=६०

२०×४=८०

२०×५=१००

२०×६=१२०

२०×७=१४०

२०×८=१६०

२०×९=१८०

२०×१०=२००


२ ते १० मराठी पाढे वाचा येथे 

२१ ते ३० मराठी पाढे वाचा येथे 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या